31. konferencja

EKSPLOATACJA
I REKULTYWACJA
SKŁADOWISK ODPADÓW

15-16 czerwca 2021 r., Olsztyn i online

#ERSO2021 KONFERENCJA HYBRYDOWA

REJESTRACJA ONLINE

Podczas konferencji hybrydowych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Gwarancja konferencji
Bezpieczna konferencja
Informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 31 już Konferencji „Eksploatacja
i rekultywacja składowisk odpadów”
, która zgodnie z wieloletnią tradycją stanowić będzie forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2021 r. w Olsztynie (przewidujemy możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu).


Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne, organizacyjne
i prawne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach. W szczególny sposób pochylimy się nad:


•perspektywą prawną, ekonomiczną i organizacyjną unieszkodliwiania odpadów
na składowiskach,

•zagadnieniami związanymi z ich eksploatacją w tym: odgazowaniem, zagrożeniami emisyjnymi i pożarowymi, etc.


Teraźniejszość (w tym pandemiczna) i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji. Pozdrawiam i do zobaczenia
(z niektórymi z Państwa pewnie już 31-y raz)!


dr inż. Piotr ManczarskiRada Programowa Konferencji

dr inż. Piotr Manczarski
Przewodniczący Rady Programowej

Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Józef Ciuła

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

Szanowni Państwo,


konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów” na stałe wpisała się
w kalendarz konferencji związanych z gospodarką odpadami. To właśnie Państwo jako Uczestnicy tej konferencji stanowią o wysokim poziomie jej merytoryczności poprzez Waszą wiedze i doświadczenie, którą dzielicie sie podczas wspólnych paneli dyskusyjnych.


W trakcie tegorocznej Konferencji zostanie poruszonych wiele ciekawych i ważnych zagadnień dotyczących eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów, w tym aspektów prawnych, technologicznych i środowiskowych. Podobnie jak w latach poprzednich proponujemy spotkanie osób zajmujących się eksploatacją składowisk odpadów z ludźmi nauki i biznesu, tworzących efekt synergii poprzez transfer wiedzy a przede wszystkim wymianę doświadczeń.


Mając na względzie powyższe, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tegorocznej konferencji, wierząc że miejsce konferencji, atmosfera którą zapewniają organizatorzy
i klimat jaki tworzą Uczestnicy, sprawią ze konferencja jak co roku okaże się sukcesem.


dr hab. inż. Józef Ciuła

Szanowni Państwo,


Sytuacja związana z pandemią nie sprzyja bezpośrednim spotkaniom, które są najcenniejszą stroną naszych konferencji. Na ile pozwolą nam czynniki wyższe i bezpieczne warunki zapewniane przez organizatorów, podejmiemy kontynuację naszych wysiłków, zmierzających do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Będziemy się również wspomagać cyfrowymi protezami, umożliwiającymi komunikowanie się i wymianę informacji. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to na jakość naszych wieloletnich kontaktów. Oprócz internetu mamy do dyspozycji sprawdzone w praktyce sposoby na radzenie sobie z wirusem.


Chciałbym dopełnić zaproszenie Rady Programowej nieco filozoficznym akcentem, wyrażonym w dwóch punktach. Cytuję Joannę Macy i Chrisa Johnstone z książki „Active Hope”.


Czas:

Historia ludzkości, obejmująca do dziś około 240 tysięcy lat i przedstawiona w skali 24 godzin pokazuje początek rewolucji przemysłowej dwie minuty przed północą… Minutę temu populacja Ziemi wzrosła z jednego do siedmiu miliardów. W ciągu ostatnich 20 sekund (od roku 1950) zużyliśmy więcej zasobów i paliwa niż w ciągu całej dotychczasowej historii ludzkości. W społeczeństwach uprzemysłowionych konsumujemy 32 razy więcej zasobów i wytwarzamy 32 razy więcej odpadów w porównaniu do społeczeństw tzw. nieuprzemysłowionych… Z naszej krótkowzrocznej perspektywy nie wiemy nawet jakie szkody wyrządzamy samym sobie i ile czasu nam jeszcze zostało.


Sens:

Czy nasze działania, na poziomie osobistym, zmierzające do opanowania i poprawy sytuacji mają jakikolwiek sens, skoro nie widzimy ich natychmiastowych efektów? Czy jesteśmy bezsilni, skazani na łaskę często nieodpowiedzialnych osobników, którym wydaje się, że nami rządzą? Mimo wszystko, uwierzmy, że nasze wspólne działania mają sens. Tak jak praca oddzielnych komórek naszego mózgu składa się na całość naszego myślenia i zachowania, tak działamy w społeczeństwie – jako jednostki, których synergię można opisać równaniem:

1 + 1 = 2 i jeszcze coś ekstra


Nie widać efektów naszych decyzji i działań? A czy można było je przewidzieć ponad 200 lat temu, kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa? Składowiska będą oddziaływać na środowisko co najmniej przez następne 200 – 300 lat i mimo, że trudno to sobie uzmysłowić w skali czasowej życia pojedynczego człowieka, taką właśnie skalę powinniśmy przyjmować podejmując codzienne decyzje. Ośmielam się powtórzyć za autorami tezę, że nasze działania mają sens. Zapraszam na konferencję.


dr inż. Rafał Lewicki

dr inż. Rafał Lewicki

Enviraf Ltd

Konferencja 2-dniowa, cena bez warsztatu (Pierwszy termin)
1 090,00 PLN + VAT (1 340,70 PLN brutto)
Konferencja 2-dniowa, cena bez warsztatu (Drugi termin - od 1.02.2020 r.)
1 390,00 PLN + VAT1 709,70 PLN brutto
Kwota obejmuje: udział w dwóch dniach obrad konferencji, materiały konferencyjne i promocyjne, lunche, kolacja bankietowa, kolacja regionalna, dodatkowe atrakcje w dniach 3-4.03.20202
Konferencja 3-dniowa, cena z warsztatem (Pierwszy termin)
1 290,00 PLN + VAT1 586,70 PLN brutto
Konferencja 3-dniowa, cena z warsztatem (Drugi termin - od 1.02.2020 r.)
1 590,00 PLN + VAT 1 955,70 PLN brutto
Kwota obejmuje: udział w dwóch dniach obrad konferencji, materiały konferencyjne i promocyjne, lunche, kolacja bankietowa, kolacja regionalna, dodatkowe atrakcje w dniach 3-4.03.20202 oraz UDZIAŁ W WARSZTATACH MANAGERSKICH

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
PROGRAM KONFERENCJI

Pozostali Członkowie Rady Programowej

dr inż. Emilia den Boer

Politechnika Wrocławska

Piotr Matuszewski

Abrys

Przegląd Komunalny

Tomasz Szymkowiak

| About Me

Hi

I’m Joana Green!

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will your product change your customer's life. How will this help solve the customer's issues in the future. Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. How will this help solve the customer's issues in the future.

95

Persons Mentored

395

Happy Customers

25

Value Proposition

ABOUT ME

CALL NOW

800 - 123 - 4567

Watch Our Latest Consultant Video

Program konferencji

15 czerwca 2021 r. - wtorek

30. jubileuszowa edycja

Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Konferencja eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

10:00

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1:
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH - AKTUALNA PERSPEKTYWA EKONOMICZNA, UWARUNKOWANIA PRAWNE, UCHYBIENIA W FUNKCJONOWANIU

10:20

Europejski Zielony Ład i Circural Economy
a składowanie odpadów komunalnych
Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

10:40

Planowane zmiany w prawie odpadowym i ich wpływ
na funkcjonowanie składowisk odpadów
dr Jędrzej Bujny, SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci

11:00

Finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, w tym składowisk odpadów, podczyszczalni ścieków i odcieków i innych instalacji zakładów zagospodarowania odpadów
Agnieszka Spodzieja, Główny Ekolog, Biuro Komercjalizacji Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A.

11:15

Tendencja w składowaniu odpadów w Polsce i w Europie

dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

11:35

Przerwa na kawę

12:00

Ewolucja opłaty za składowanie odpadów oraz perspektywy zmian opłat marszałkowskich

dr inż. Agnieszka Ciechelska, Uniwersytet Wrocławski

12:20

Wpływ ograniczenia składowania bioodpadów na środowisko w ocenie LCA
dr inż. Jan den Boer, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12:40

Czas na dyskusję

SESJA 2:
BIOGAZ NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

13:00

Stosowanie biookryw do utleniania resztkowego metanu na starych składowiskach

dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd

13:20

Prawne i techniczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na składowisku odpadów

Łukasz Podlewski, Neo Bio Energy Sp. z o.o.


13:40

Kogeneracja w biogazie składowiskowym - wskaźniki energetyczne konwersji energii

dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

14:00

Przerwa na lunch

15:00-16:00

PANEL DYSKUSYJNY NA TEMAT BIOGAZU SKŁADOWISKOWEGO
Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys


Paneliści:
dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd; dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu; Dariusz Bojsza, Neo Bio Energy Sp. z o.o.; Bartosz Detkiewicz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" SP. z o.o.


16:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

16:30 - 19:00

Rejsy jachtem po Jeziorze Ukiel

20:00 UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI PORT W HOTELU PRZYSTAŃ

16 czerwca 2021 r. - środa

SESJA 3:
FUNKCJONOWANIE SKŁADOWISK ODPADÓW - UCIĄŻLIWOŚCI, SYTUACJE NIEBEZPIECZNE, ZAGROŻENIA

10:00

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie czynnego składowiska odpadów

dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

10:20

Digitalization for landfills
(Digitalizacja dla składowisk odpadów)
Nicolas Marino Proietti, ReSource, Islandia

10:40

Przykłady zastosowań wybranych metod pomiarów związków zapachowo czynnych emitowanych ze składowisk odpadów
dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

11:00

Wdrożenie i optymalizacja technologii MBR
w oczyszczaniu odcieków – case study

Zuzanna Matyska, Ekspert w dziedzinie przyzakładowych oczyszczalni ścieków
Rafał Cegiełkowski, T4B Ekotechnologie Sp. z o.o.

11:10

Przerwa na kawę

11:40

Zagrożenia pożarowe na składowiskach odpadów komunalnych
Aleksander Demczuk, P.S.U. Euro-Poż A. Demczuk

12:10

Wpływ czasu składowania odpadów na skład powstających odcieków i możliwości ich unieszkodliwiania

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR,
Uniwersytet Rzeszowski

12:30

Czas na dyskusję

SESJA 4:
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATATORÓW SKŁADOWISK ODPADÓW. PROBLEMATYKA STABILIZATU NA SKŁADOWISKACH

12:50

Składowanie stabilizatu – aspekty techniczne
i technologiczne

dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

13:10

Przeciwdziałanie patologiom na składowiskach odpadów komunalnych
Ewa Gondek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

13:30

Codziennie problemy związane z eksploatacją składowiska odpadów
Piotr Tutak, MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu


13:50

Doświadczenia eksploatacyjne systemu antyodorowego

Andrzej Lemanowicz, Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu

14:10

Czas na dyskusję

14:30 Zakończenie konferencji

14:40

Lunch

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Zapraszamy na "Abrysówkę"

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją. "Abrysówka" już 14 czerwca od godz. 18:00 w apartamencie z tarasem w Hotelu Przystań w Olsztynie.

"Abrysówka" to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Olsztyna dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie. Mile widziane regionalne smakołyki.


Podczas spotkania zorganizujemy strefę kibica na mecz Polska - Słowacja.

Miejsce konferencji

Hotel położony jest na brzegu najpiękniejszego jeziora w Olsztynie. Wyróżnia się nowoczesną architekturą, która kładzie nacisk na wykorzystanie najwyższej jakości materiałów oraz otwarcie budynku na jezioro, a w tym na walory naturalne. Gości hotelu zachwyca widok, jaki podziwiać można z większości pokoi i wspaniałego podniebnego tarasu na hotelowym dachu.

Konferencja w formie stacjonarnej odbędzie się
w Przystań Hotel&Spa 4*

Adres: Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn

Hotel może poszczycić się doskonałą strefą Spa&Wellnes. W cenę noclegu wliczone jest korzystanie z kompleksu saun, basenu, siłowni. siłownia i strefa SPA.


Dodatkowo w ramach noclegu: śniadanie, parking i opłata klimatyczna.

Pokój 1-osobowy: 339 zł brutto

Pokój 2-osobowy: 399 zł bruttoRezerwacja zakwaterowania

ZAREZERWUJ ZAKWATEROWANIE
SZKOLENIE 12.04.2021
SZKOLENIE 13.04.2021
KLIKNIJ TUTAJ I DOKONAJ REJESTRACJI

Koszt udziału w konferencji wynosi:

udział stacjonarny:

udział online:

1 390 PLN + VAT = 1 709,70 PLN brutto

499 PLN + VAT = 613,77 PLN brutto

903 PLN + VAT = 1 110,69 PLN brutto

dla jednego przestawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

Bezpłatny udział w konferencji online kierujemy do:

- Jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska)
- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska
- Organizacji samorządowych;
- NGO

Bezpłatna rejestracja na konferencję online

Skład Rady Programowej

dr inż Piotr Manczarski - Politechnika Warszawska

dr inż. Rafał Lewicki - Enviraf Ltd, Bromham Bedforddr

inż. Emilia den Boer - Politechnika Wrocławska

dr inż. Józef Ciuła - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Tomasz Szymkowiak - Abrys Sp. z o.o

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Platinum Mountain Resort&Spa ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W cenie noclegu śniadanie oraz wi-fi. Dodatkowo w cenie noclegu do Państwa dyspozycji są również basen, sauna, siłownia oraz sala gier i zabaw.Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:


• pokój 1-osobowy– 215 zł brutto

• pokój 2-osobowy– 302 zł brutto


Gwarancją ceny noclegu jest powołanie się na hasło „Abrys” . Ilość noclegów jest ograniczona. Pula apartamentów została zarezerwowana do 31 stycznia. Rezerwacji można dokonać mailowo pod adresem e-mail: agata.swierk@platinum-mountain.pl Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za noclegi, fakt ten oraz NIP firmy należy podać już przy rezerwacji oraz wpłacie zaliczki. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona na podany numer NIP, następnie na ten sam NIP wystawiona zostanie faktura końcowa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Do Państwa dyspozycji jest dostępna także pula pokoi w hotelu Blue Mountain Resort (oddalony 1,5 km od hotelu Platinum w którym odbędzie się konferencja)


Blue Mountain Resortto komfortowy kompleks apartamentowy stworzony z myślą o wypoczynku. Restauracje-dwa klimatyczne miejsca, których swoboda i przestrzeń pozwolą na delektowanie się doskonałą kuchnią regionalną, przygotowaną z myślą o najbardziej wymagających gościach.


W cenie noclegu Goście otrzymują nielimitowany wstęp do Aquaparku, gdzie korzystać mogą z basenów, saun oraz jacuzzi.


Hotel znajduję się 1.5 km od miejsca konferencji. Ilość miejsc noclegowych w hotelu jest ograniczona, rezerwacji należy dokonywać podając hasło "Abrys" pod numerem telefonu : 756 199 299 lub adresem mailowym: recepcja@blue-mountain-resort.plPokoje w specjalnej cenie 225 zł brutt za noc za osobę zarezerwowane są dla Państwa do 14.02 (liczba miejsc jest ograniczona).

ATRAKCJE NA KONFERENCJI

Partner ubezpieczeniowy

Patroni i Partnerzy konferencji

Partner Generalny

Partnerzy

Patronat branżowy

Patronat medialny

UWAGA! W przypadku problemów z logowaniem dla uczestników konferencji online prosimy o kontakt z Martą Zielińską pod numerem telefonu: 881 932 991 bądź pod adresem e-mail: m.zielinska@abrys.pl

Chcesz wiedzieć więcej o konferencji?

Skontaktuj się z nami

project manager, koordynator konferencji
+48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Paulina Wolna

Łukasz Kawa

menedżer ds. promocji i sponsoringu

+48 608 376 797

l.kawa@abrys.pl

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
Napisz